torsdag 10 april 2014

Har människan en fri vilja?

Kan människan av egen förmåga göra det som är gott? Eller är allt det som vi gör färgat av synden, är även till synes goda handlingar egentligen onda? Är människan så egoistisk att hon inte ens kan vilja det goda, inte utan att Gud har ”tagit över”?
Ja, det var frågor som två av reformatorerna debatterade: Erasmus av Rotterdam och Martin Luther.
Luther och Erasmus kände inte varandra personligen men de brevväxlade med varandra. Man var i stort överens om de brister som kyrkan led av och vad som behövdes göras och såg varandra som bundsförvanter.
Samtidigt så uppstod det snart skillnader. Erasmus var mycket mer angelägen att ha en fredlig reformation, han ville inte ha splittring. I sin skrift: Avhandling om den fria viljan polemiserar han mot Luther.

Erasmus menar att människan före syndafallet hade kunnat leva ett syndfritt liv. Efter syndafallet försvagades viljan och förmågan. Men med Guds nåd har viljans frihet blivit återställd så pass att människan kan välja det goda. Guds nåd och människan frihet samverkar.

Luthers svar kom i boken Om den trälbundna viljan och han var inte imponerad av Erasmus, som ändå ansågs som en av de mest lysande begåvningarna av sin tid. Debatten mellan han och Luther kunde, med boktryckarkonstens hjälp följas av många med stort intresse.

Luther menar att Erasmus ståndpunkt rubbar vår frälsningsvisshet. Om något, om aldrig så litet, skulle bero på oss i frälsningshänseende kan vi aldrig vara helt säkra. För Luther är det positivt att vi inte har någon fri vilja: för tänk om vi då hade velat det onda!
Men även om vi inte har förmågan att göra något gott av oss själva, kan vi inte ens vilja det goda. Nej, svaras Luther. Människan kan inte av sig själv omvända sig och börja tro evangelium, allt är Guds verk.

Luthers resonemang driver honom mot den så kallade predestinationsläran: alltså att vårt öde är beseglat. För om det enbart beror på Gud om vi blir frälsta eller inte så leder ju det till att Gud har utvalt viss men inte andra.

För mig var detta en stor fråga i min ungdom. Luthers ambition var trygga vår frälsningsvisshet men han väckte bara nya frågor: är jag då utvald? Och varför utväljer inte Gud alla? (För Luther påstod ju inte detta.)

 Jag menar att vi måste skilja på vilja och förmåga. Vi kan ju i dagligt tal glida mellan de begreppen. Springer man ett lopp och efter halva sträckan är helt slut så säger vi: den sista biten gick på ren vilja. Innebörden i det blir då att bara man vill så kan man.
Så är det förstås inte: man kan ha en god vilja utan att lyckas omsätta detta i praktiken, men likväl så finns den goda viljan där!
Debatten mellan Erasmus och Luther har satte sina spår i den mer positiva människosynen inom katolska kyrkan, där man mer vågar tro människan om gott. Och en mer pessimistisk syn på människans förmåga i de lutherska kyrkorna.